Obavijest o obradi podataka

Datum objave
04.07.2018

OBAVIJEST O OBRADI PODATAKA

 

Comprom plus d.o.o.

Cehovska 100

Varaždin

 

25.05.2018. je stupila na snagu Uredba o zaštiti osobnih podataka, želimo sve naše zaposlenike i ispitanike obavijestiti da Društvo Comprom plus obradu Vaših podataka vrši u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

 

NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

 

Comprom plus d.o.o. obrađuje podatke:

 • Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
 • Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
 • Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
 • Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
 • Pazeći na cjelovitost i povjerljivost –tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

 

ZAKONITOST

 

Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:

 • ispunjenje pravne obveze Društva Comprom plus
 • sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
 • naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
 • Vaša privola,
 • drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.

 

SVRHE OBRADE

 

 • Obračun plaća
 • Vođenje kadrovske evidencije o zaposlenicima.
 • Vođenje evidencije sa područja zaštite na radu i zaštite od požara.
 • Vođenje evidencije o primopredaji opreme (osnovna sredstva i sitan inventar)
 • Otvaranje e-mail računa u svrhu lakše i brže komunikacije
 • zaštita osoba i imovine mjerama videonadzora u ograničenom opsegu unutar perimetra Comprom plus d.o.o.
 • evidentiranje ulazaka i izlazaka radnika i posjetitelja u poslovne prostore u svrhu zaštite imovine i osoba
 • druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka

 

PRIMATELJI

 

Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su državne institucije kojima prema zakonima Republike Hrvatske smo podatke dužni dostaviti (poput: Porezna uprava, Inspektorat rada, HZMO, HZZO, HZZ).

Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga, pružatelji usluga zaštite, poslovi zaštite na radu). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.

 

 

VAŠA PRAVA

 

Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:

 

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
 • brisanje („pravo na zaborav") osobnih podataka,čije čuvanje nije definirano zakonom
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
 • prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).

 

Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.

 

Svoj pisani zahtjev uputite na: info@comprom.com  ili osobno odnosno poštanskim putem na Comprom plus d.o.o., Cehovska 100, Varaždin

 

POHRANA PODATAKA

 

Društvo Comprom plus čuva podatke u skladu sa propisima Republike Hrvatske.

Ipak, velika većina podataka čuva se minimalno i to koliko je nužno za izvršenje naših obveza prema našim zaposlenima.

Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo kako je definirano ja pojedinoj privoli, period je u svakom slučaju determiniran ili dok ne povučete privolu.

 

Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 • TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA

Comprom plus d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Comprom plus d.o.o. ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade.

 

 

EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE

Udruga kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade,izvrđitelja obrade
 • svrhe obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

 

 • POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA

Comprom plus d.o.o. osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

 

Kada to Uredba propisuje Comprom plus d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.

 

 

 

Sva prava pridržana © 2024